REGULAMIN 31. Międzynarodowej Konferencji IATEFL Poland

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) znajduje zastosowanie do wszystkich osób biorących udział w 31. Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce (IATEFL Poland), która odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-18 września 2022 roku.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  1. 31st  IATEFL POLAND International Conference - Międzynarodowa Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2022 roku;
  2. Organizator - Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce z siedzibą w Zgorzelcu 59-900, ul. Armii Krajowej 51A, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, numer KRS 64716;
  3. Uczestnik (Participant) - osoba biorąca udział w Konferencji;
  4. Prezenter (Speaker) - uczestnik, który wygłasza odczyt/prezentację podczas Konferencji;
  5. Strona Internetowa - strona internetowa www.iatefl.org.pl, prowadzona przez Organizatora.

II ZGŁOSZENIE UDZIAŁU UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wyłącznie w okresie od 20.04.2022 do 12.09.2022 roku przez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie Internetowej w zakładce „register online”;
  2. akceptację niniejszego Regulaminu
  3. przesłanie formularza do Organizatora poprzez przyciśnięcie okienka AKCEPTUJĘ.
  Instrukcja pomocnicza zgłoszenia udziału w języku polskim i angielskim znajduje się na tej samej Stronie Internetowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego nie jest możliwa zmiana zgłoszonego Uczestnika.
 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, akceptacji Regulaminu i przesłaniu go do Organizatora, na stronie internetowej powinien pojawić się komunikat: "Zgłoszenie zakończone pomyślnie". W ciągu 24 godzin Uczestnik powinien także otrzymać potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa przesłane na adres poczty e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że zgłoszenie z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych nie zostało dokonane w sposób prawidłowy. OBOWIĄZEK WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI DOKONANIA ZGŁOSZENIA OBCIĄŻA UCZESTNIKA.
 5. Zgłoszenie udziału po rozpoczęciu Konferencji, to jest 16 września 2022 roku, nie jest możliwe.

III OPŁATY

 1. Udział w Konferencji jest odpłatny. Wysokość opłaty określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dokonując opłaty za udział w Konferencji, Uczestnik może jednocześnie wybrać opcję członkostwa w stowarzyszeniu IATEFL Poland na następny rok, zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Po zgłoszeniu udziału w Konferencji, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania opłaty. Po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym Organizatora proces rejestracji jest zakończony.
 4. Datą określającą wysokość opłaty rejestracyjnej jest data wpływu opłaty na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku zgłoszenia na Konferencję w przedziale czasowym określonym przez Organizatora jako ‘early’ a dokonaniu opłaty w przedziale czasowym określonym przez Organizatora jako ‘final’, Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty ustalonej dla okresu ‘final’, a w przypadku omyłkowo dokonanej niższej opłaty, do niezwłocznej dopłaty różnicy.
 5. Przy dokonywaniu opłaty, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko uczestnika/ków. W przypadku większej liczby Uczestników, konieczne jest przesłanie do Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail listy nazwisk Uczestników.
 6. Organizator wystawia faktury na podstawie danych określonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Informacja, czego i kogo dana faktura dotyczy dopisywana jest przez system automatycznie, nie należy więc dopisywać swojego nazwiska przy nazwie firmy, chyba że w tej nazwie widnieje nazwisko Uczestnika.
  Zgłoszenie powinno zawierać informację, czy dotyczy osoby prywatnej czy firmy lub instytucji oraz  pełne dane do faktury.
  Faktura do paragonu będzie wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się numer identyfikujący nabywcę.

IV ZGŁOSZENIE PREZENTERÓW

 1. Uczestnicy zainteresowani wygłoszeniem odczytu podczas Konferencji powinni:
  1. dokonać zgłoszenia w sposób opisany w pkt. II powyżej,
  2. zgłosić się do Organizatora jako Prezenter wypełniając stosowny formularz zamieszczony na Stronie Internetowej w zakładce „register online” i przesyłając go do Organizatora poprzez przyciśnięcie okienka AKCEPTUJĘ.
 2. Prezenter zobowiązany jest podać w zgłoszeniu temat odczytu/prezentacji (maksymalnie 10 słów), streszczenie odczytu (maksymalnie 60 słów) oraz informacje o sobie (notkę biograficzną). Propozycja odczytu/prezentacji powinna być zgłoszona najpóźniej do 31.05.2022 roku. Zgłoszenia dokonane po tym dniu nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator potwierdzi możliwość wygłoszenia przez Prezentera prezentacji/odczytu na zaproponowany przez niego temat do 20.06.2022. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia prezentacji /wygłoszenia odczytu/ na zaproponowany temat bez konieczności podawania uzasadnienia.
 4. Prezenter, który otrzymał od Organizatora potwierdzenie możliwości wygłoszenia odczytu/prezentacji, jest zobowiązany ponownie potwierdzić swój udział w Konferencji i gotowość jej wygłoszenia do 10.07.2022 roku. Brak ponownego potwierdzenia w określonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wygłoszenia prezentacji.
 5. Po dokonaniu ponownego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, Organizator poinformuje Prezentera o dokładnej dacie i godzinie wygłoszenia odczytu.

V REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji do dnia poprzedzającego jej rozpoczęcie, tj. do 16.09.2022.
 2. Rezygnacja wymaga przesłania do Organizatora stosownego powiadomienia na adres e-mail conference@iatefl.org.pl oraz office@iatefl.org.pl
 3. W razie przesłania Organizatorowi przez Uczestnika rezygnacji do 09.09.2022 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% kwoty należnej z tytułu kosztów wybranych opcji rejestracji. Zwrot uiszczonej opłaty nie będzie możliwy po 09.09.2022.
 4. W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji bez wcześniejszego zawiadomienia Organizatora o rezygnacji, Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całej opłaty konferencyjnej.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2022 roku.
  2. Wpłaty należy dokonywać
   1. na rachunek bankowy Organizatora:
    Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL
    ul. Armii Krajowej 51A, 59-900 Zgorzelec NIP 676 20 81 276
    Rachunek: 16 1090 1883 0000 0001 0194 5244
    Santander Bank Polska S.A. Oddział ul. Złota 44, 00-120 Warszawa
   2. online (link na stronie www.iatefl.org.pl oraz w formularzu rejestracji)
  3. W przypadku niejasności, pytań, problemów i zastrzeżeń, należy kontaktować się z Organizatorem na adres e-mail: office@iatefl.org.pl lub conference@iatefl.org.pl.
  4. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Opłaty rejestracyjne

Registration Fees 31st IATEFL Poland International Conference 2022

REGISTRATION

EARLY

do/by 11.07.2022

LATE

do/by 12.09.2022

IATEFL Poland Members

 

445 PLN

545 PLN

Non-IATEFL Poland Members

545 PLN

645 PLN

Exhibitors

360 PLN + VAT

460 PLN + VAT

Zaznaczając odpowiednią opcję podczas rejestracji online, można otrzymać członkostwo w Stowarzyszeniu IATEFL Poland na kolejny rok, w ramach opłaty rejestracyjnej.