International Association of Teachers of English
as a Foreign Language IATEFL Poland

IATEFL News

Konkurs krasomówczy "Public Speaking Contest" 2019

by Anna Gałucka

 

                                                                                     

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

Linking, developing and supporting English Language Teaching Professionals worldwide

Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Public Speaking Contest

Temat konkursu: “Things I wish were taught at school”

 

Cele konkursu:

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację      
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu:

 • Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu  w języku angielskim - na temat ”Things I wish were taught at school”.

Zasady organizacyjne:

 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
 • Czas prezentacji: 2- 5 minut
 • Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
 • Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako obcego.

 

 Kryteria oceny:

Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów: 

 • Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów.
 • Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.
 • Kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z publicznością, efektywnie wykorzystując humor i / lub emocje. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi , a nie wyrecytowany z pamięci tekst.
 • Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.
 • Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.

 

Terminy kolejnych etapów konkursu:

 • Etap I – eliminacje szkolne

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe , którewybierają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej. Następnie  przesyłają kartę zgłoszenia mailowo na adres Przedstawiciela Regionu IATEFL Poland  lub organizatora konkursu: IATEFL Poland (mailowo na adres office@iatefl.org.pl).

 

 • Etap II – eliminacje wojewódzkie

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w poszczególnych miastach pomiędzy marcem a czerwcem 2019r. Dokładne terminy i miejsca konkursu zostaną przesłane szkołom/nauczycielom zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl. Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się z przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.

Nauczyciele, którzy przygotowywali zwycięzców konkursów w poszczególnych województwach zostaną zaproszeni do udziału w pierwszym dniu 28. Konferencji IATEFL Poland – 20.09.2019.

 

 • Etap III – finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski odbędzie się 20 września 2019 r. w Gdańsku w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland w Gmachu Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych ul. Bażyńskiego 4.

 

Organizator finału:

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland

www.iatefl.org.pl        office@iatefl.org.pl          tel. 503017030

 

Nagrody:

 • Nagroda główna dla zwycięzcy to czytnik Kindle, a dla nauczyciela przygotowującego nieodpłatny udział w kolejnej 29.Konferencji IATEFL Poland w 2020 roku po opłaceniu składki członkowskiej za rok 2020.
 • Laureaci miejsca 2-giego i 3-ciego – dyplomy i nagrody książkowe.
 • Wszyscy uczestnicy wojewódzkiego etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz upominki.

 

* W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z Anną Rogalewicz-Gałucką     office@iatefl.org.pl , tel. 503017030

 ** Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców.

Go back

Are you a teaching professional or a teacher trainee?

 If yes, then You can join IATEFL Poland and you will:

 • become part of the largest network of teachers, teacher trainers, • academics and EFL students in Europe
 • participate in Annual  IATEFL Conferences
 • take part in Regional and/or Special Interest Group methodological sessions organised by IATEFL PL
 • be entitled to discounted fees for events organised by our partner associations
 • receive newsletters with articles on current  EFL issues and e-Bulletins with regular updates on IATEFL training events
 • have opportunities to represent  IATEFL at Conferences and Courses, domestic or international
 • be encouraged to become a major player within one of our Committees, developing a role to help IATEFL flourish further

 

Contact:
E-mail:  office@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 503017030

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa