28th IATEFL POLAND Conference
Gdańsk, 20-22 September 2019

REGULAMIN

losowania nagród podczas konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem losowania nagród podczas konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019” jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland z siedzibą w Zgorzelcu, Al. Ujazdowska 58 E, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254879 (zwane dalej Organizatorem).
 2. Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland z siedzibą w Zgorzelcu, Al. Ujazdowska 58 E, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254879 (zwane dalej Fundatorem Nagród) oraz partnerzy i sponsorzy konferencji (zwani dalej Partnerami i Sponsorami Konferencji)
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na konferencyjnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie: www.iatefl.org.pl

§2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA LOSOWANIA

 1. Zgłoszenie do losowania dokonywane jest przy stoisku IATEFL Poland na terenie  Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, podczas konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019” w okresie od dnia 20 września 2019 od godz. 14:00 do dnia 22 września do godz.13:30, poprzez wrzucenie do urny zatytułowanej „Prize Draw” wypełnionego formularza ewaluacyjnego dołączonego do programu konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019”. 
 2. Losowanie oraz ogłoszenie wyników losowania odbędzie się podczas ceremonii zakończenia konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019” w dniu 22 września 2019 r. w godz. 14:30 – 15:15.
 3. Za realizację i obsługę losowania odpowiedzialny jest Organizator.
 4. Zgłoszenia do losowania oraz losowanie prowadzone jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§3. UCZESTNICY LOSOWANIA

 1. Uczestnikami losowania i zwycięzcami nagród mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i biorące  udział w konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019” (zwane dalej Uczestnikami), które dokonają prawidłowego zgłoszenia do losowania opisanego w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 2. Uczestnikami losowania nagród ufundowanych przez Fundatora Nagród mogą być wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce, IATEFL Poland.
 3. W losowaniu nie mogą brać udziału członkowie Zarządu i pracownicy zatrudnieni przez Organizatora i Fundatora Nagród, a także podwykonawcy Organizatora i Fundatora Nagród zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie losowania lub konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019”.
 4. Zwycięzcami Nagród – zwanymi dalej Zwycięzcami są Uczestnicy wskazani w § 5 ust. 3.

§4. ZASADY UCZESTNICTWA W LOSOWANIU

 1. Zgłoszenie do losowania polega na wypełnieniu formularza ewaluacyjnego dołączonego do programu konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019” oraz wrzuceniu go do urny zatytułowanej „Prize Draw” umieszczonej na stoisku IATEFL Poland w terminie określonym w § 2 ust.1 Regulaminu.
 2. Procedura losowania formularzy ewaluacyjnych wrzuconych do urny zatytułowanej „Prize Draw” opisana jest w §5 Regulaminu.
 3. W celu wzięcia udziału w losowaniu uczestnik powinien :

a)      wypełnić formularz ewaluacyjny z numerem identyfikacyjnym, dołączony do swojego programu konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019”

b)      wyciąć w/w formularz z programu razem z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na formularzu i wrzucić go do urny „Prize Draw” w terminie podanym w § 2 ust. 1 Regulaminu

c)      być obecnym podczas losowania formularzy w terminie określonym w § 2 ust. 2 Regulaminu

d)      po wylosowaniu nagrody, przedstawić fragment programu z kopią numeru identyfikacyjnego

§5. LOSOWANIE FORMULARZY EWALUACYJNYCH

 1. Formularze ewaluacyjne będą losowane podczas ceremonii zakończenia konferencji „28th IATEFL Poland Conference Gdańsk 2019” w dniu 22.09.2019.
 2. Losowania dokonuje przedstawiciel Organizatora w obecności wszystkich uczestników ceremonii zakończenia konferencji.
 3. Zwycięzcami nagród zostają uczestnicy konferencji zidentyfikowani na podstawie numerów umieszczonych na formularzach ewaluacyjnych i w programach konferencji, których formularze ewaluacyjne zostały wylosowane i którzy byli obecni podczas odczytywania numerów identyfikacyjnych umieszczonych na formularzach. Liczba wylosowanych formularzy odpowiada liczbie nagród ufundowanych w losowaniu.
 4. Każdy uczestnik konferencji może złożyć tylko jeden formularz ewaluacyjny, a więc wziąć udział w losowaniu tylko jednej nagrody.
 5. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez uczestnika lub nieobecności osoby, której numer identyfikacyjny zostanie wylosowany, nagroda wraca do puli i stanowi przedmiot ponownego losowania, aż do momentu wręczenia jej osobie obecnej na sali, której numer identyfikacyjny zostanie wylosowany.
 6. W przypadku wylosowania formularza wypełnionego przez uczestnika, Organizator wręcza mu wylosowaną nagrodę lub potwierdzenie wylosowanej nagrody.
 7. Zwycięzca nagrody zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania nagrody.
 8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ekwiwalent pieniężny.
 9. Nad prawidłowym losowaniem nagród czuwać będzie 3 osobowa komisja, która następnie sporządzi protokół zawierający informację o laureatach i wylosowanych przez nich nagrodach.
 10. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków komisjii będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
 11. Udział w losowaniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące w nim, zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby losowania i przekazania nagród - ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730).

§6. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

 1. Nagrody przeznaczone do losowania są fundowane przez Fundatora Nagród oraz Partnerów i Sponsorów Konferencji.

Nagrodami ufundowanymi przez Fundatora są:

 1. Dwa stypendia na kursy językowe lub metodyczne w wysokości do 3000 PLN każde (nagroda nie obejmuje kosztów podróży)
 2. Zwolnienie z opłaty rejestracyjnej na Konferencję „29th IATEFL Poland Conference 2020”

Nagrodami ufundowanymi przez Sponsora - SOL Sharing One Language są:

 1. 12-dniowy kurs metodyczny w Devon zorganizowany przez SOL Sharing One Language w terminie 2.08 – 13.08 2020 (nagroda nie obejmuje kosztów podróży)
 2. 8-dniowy kurs metodyczny w Sremski Karlovci, Serbia zorganizowany przez SOL Sharing One Language w terminie 5.07 – 12.07 2020 (nagroda nie obejmuje kosztów podróży)

Inne nagrody rzeczowe ufundowane są przez Partnerów i Sponsorów Konferencji

 1. Wszelkie należności związane z przyjęciem nagrody, w tym obowiązki podatkowe, ciążą na osobach, które ją wylosowały.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na konferencyjnej tablicy ogłoszeń znajdującej się przy stoisku IATEFL Poland na terenie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 oraz na stronie internetowej www.iatefl.org.pl.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia procedury przyjmowania zgłoszeń do losowania. Regulamin jest dostępny w Biurze Organizatora.

Prize Draw – summary procedures

 1. Fill in Conference Feedback Form with the Identification Number - in your Conference Programme

 

 1. Tear the Feedback Form out of the Programmeand put it in the Prize Draw box at the IATEFL Poland stand between 20th September 201914:00hrsand 22nd September 13:30hrs

 

 1. Attend the Closing Ceremony and the Prize Draw on 22nd September 2019 between 14:30 and 15:15hrs

 

 1. In order to collect the prize, present the Identification Number from your Conference`programme – identical with the number on your Feedback Form.

 

International Association of Teachers of English as a Foreign Language

is the organiser of the IATEFL Annual Conference:  

 • Three days of intensive training seminars, plenaries, and discussion groups, live lessons with learners
 • 120+ workshops on new teaching trends and techniques
 • Presentations given by top ELT specialists and writers- meet them in person!
 • Thousands of recent ELT publications on display & sold at generous discounted rates
 • High-quality daytime and evening social programmes
 • Approx.1,000 participants each year
 • Numerous opportunities to make new friends & forge useful business contacts
 • Over 100 items in the free prize draw including summer training courses in Great Britain
 • Wide-range of accommodation organised near the Conference venue to suit your tastes!
 • Up-to-date information and materials available on exam courses and professional bodies
 • Supportive and friendly atmosphere, aided by active monitors and IATEFL Help-desk

 

Contact:
E-mail:  conference@iatefl.org.pl
Telephone:  (048) 510865100

Polityka cookies

Our website use cookie to help us improve your experience and we do not store any personal information about you. By continuing to browse the site we understand this is acceptable to you.aaa