Konkurs krasomówczy “Public Speaking Contest” 2020

Contest moved to 2021

IATEFL Poland Public Speaking Contest 2020

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Temat konkursu w roku 2020

Climate change – a threat or an opportunity?

Cele konkursu

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu

 • Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim na temat
  “Climate change – a threat or an opportunity?”.

Zasady organizacyjne

 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
 • Czas prezentacji: 2-4 minuty.
 • Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
 • Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
  I. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego;
  II. uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego
  III. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których język angielski jest drugim językiem1

Kryteria oceny
Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów:

 • CONTENT czyli treść prezentacji oraz jej kompozycja (pełna realizacja tematu, adekwatne przykłady, logiczna struktura, tj. wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie);
 • LANGUAGE czyli bogactwo oraz poprawność użytego słownictwa i struktur gramatycznych, właściwy styl wypowiedzi;
 • PHONOLOGY, czyli poprawna wymowa, właściwy akcent wyrazowy i zdaniowy oraz intonacja;
 • BODY LANGUAGE czyli przekaz pozawerbalny (postawa ciała, gestykulacja i mimika adekwatne do przekazywanych treści, kontakt wzrokowy ze słuchaczami);
 • APPEAL czyli siła przekazu głosowego (płynność i naturalność wypowiedzi, umiejętne operowanie głosem – stosownie do omawianych treści i wyrażanych emocji);
 • GENERAL IMPRESSION czyli wrażenie ogólne (zaangażowanie w wypowiedź, umiejętność zainteresowania słuchaczy prezentowanymi treściami, kontakt z publicznością).

Uszczegółowione kryteria oceny znajdziesz w dokumencie p.t. Assesment Criteria

1 W ramach konkursu IATEFL Poland Public Speaking Contest uznaje się, że dla uczniów, którzy uczęszczają lub uczęszczali do szkoły z językiem wykładowym angielskim i/lub spędzili ponad dwa lata w kraju anglojęzycznym i/lub posługują się językiem angielskim na co dzień w domu język ten nie jest językiem obcym tylko drugim (second language).

Terminy kolejnych etapów konkursu

 • Etap I – eliminacje szkolne

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej. Następnie przesyłają skan karty zgłoszenia mailowo na adres Przedstawiciela Regionu IATEFL Poland lub organizatora konkursu: IATEFL Poland (office@iatefl.org.pl).

 • Etap II – eliminacje wojewódzkie

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w poszczególnych miastach pomiędzy marcem a czerwcem 2020 r. Dokładne terminy i miejsca konkursu zostaną przesłane szkołom/nauczycielom zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl. Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się z przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny. Komisja wyłoni laureatów miejsca 1., 2. i 3. w każdej z trzech kategorii. W uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregoś z tytułów laureata. Nauczyciele, którzy przygotowywali zwycięzców konkursów w poszczególnych województwach, zostaną zaproszeni do udziału w pierwszym dniu 29. Konferencji IATEFL Poland – 18.09.2020.

 • Etap III – finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski odbędzie się 18 września 2020 r. w Łodzi w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland. W finale uczniowie występują w tych samych kategoriach, w których przystępowali do eliminacji szkolnych i wojewódzkich.

Organizator finału

Organizatorem finału i fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland.

Nagrody

 • Nagroda główna dla zwycięzcy finału ogólnopolskiego to czytnik Kindle, a dla nauczyciela, który przygotował zwycięzcę do konkursu, nieodpłatny udział w kolejnej, 30. Konferencji IATEFL Poland w 2021 roku po opłaceniu składki członkowskiej za rok 2021.
 • Laureaci miejsca 2. i 3. otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz upominki.

* W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z Chief Administrative Officer, p. Anną Rogalewicz-Gałucką, office@iatefl.org.pl, tel. 503 017 030.

** Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli oraz rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i jest zobowiązany do zebrania oraz przechowywania oświadczeń rodziców.

Wzór oświadczenia znajduje się na odwrocie „Formularza zgłoszenia uczniów do konkursu krasomówczego”.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, assessment criteria

One thought on “Konkurs krasomówczy “Public Speaking Contest” 2020

Leave a Reply

%d bloggers like this: