public speaking

Konkurs krasomówczy “Public Speaking Contest” 2020

Contest moved to 2021

IATEFL Poland Public Speaking Contest 2020

Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Temat konkursu w roku 2020

Climate change – a threat or an opportunity?

Cele konkursu

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu

 • Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim na temat
  “Climate change – a threat or an opportunity?”.

Zasady organizacyjne

 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
 • Czas prezentacji: 2-4 minuty.
 • Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
 • Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
  I. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego;
  II. uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego
  III. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których język angielski jest drugim językiem1

Kryteria oceny
Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów:

 • CONTENT czyli treść prezentacji oraz jej kompozycja (pełna realizacja tematu, adekwatne przykłady, logiczna struktura, tj. wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie);
 • LANGUAGE czyli bogactwo oraz poprawność użytego słownictwa i struktur gramatycznych, właściwy styl wypowiedzi;
 • PHONOLOGY, czyli poprawna wymowa, właściwy akcent wyrazowy i zdaniowy oraz intonacja;
 • BODY LANGUAGE czyli przekaz pozawerbalny (postawa ciała, gestykulacja i mimika adekwatne do przekazywanych treści, kontakt wzrokowy ze słuchaczami);
 • APPEAL czyli siła przekazu głosowego (płynność i naturalność wypowiedzi, umiejętne operowanie głosem – stosownie do omawianych treści i wyrażanych emocji);
 • GENERAL IMPRESSION czyli wrażenie ogólne (zaangażowanie w wypowiedź, umiejętność zainteresowania słuchaczy prezentowanymi treściami, kontakt z publicznością).

Uszczegółowione kryteria oceny znajdziesz w dokumencie p.t. Assesment Criteria

1 W ramach konkursu IATEFL Poland Public Speaking Contest uznaje się, że dla uczniów, którzy uczęszczają lub uczęszczali do szkoły z językiem wykładowym angielskim i/lub spędzili ponad dwa lata w kraju anglojęzycznym i/lub posługują się językiem angielskim na co dzień w domu język ten nie jest językiem obcym tylko drugim (second language).

Terminy kolejnych etapów konkursu

 • Etap I – eliminacje szkolne

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej. Następnie przesyłają skan karty zgłoszenia mailowo na adres Przedstawiciela Regionu IATEFL Poland lub organizatora konkursu: IATEFL Poland (office@iatefl.org.pl).

 • Etap II – eliminacje wojewódzkie

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w poszczególnych miastach pomiędzy marcem a czerwcem 2020 r. Dokładne terminy i miejsca konkursu zostaną przesłane szkołom/nauczycielom zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl. Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się z przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny. Komisja wyłoni laureatów miejsca 1., 2. i 3. w każdej z trzech kategorii. W uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregoś z tytułów laureata. Nauczyciele, którzy przygotowywali zwycięzców konkursów w poszczególnych województwach, zostaną zaproszeni do udziału w pierwszym dniu 29. Konferencji IATEFL Poland – 18.09.2020.

 • Etap III – finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski odbędzie się 18 września 2020 r. w Łodzi w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland. W finale uczniowie występują w tych samych kategoriach, w których przystępowali do eliminacji szkolnych i wojewódzkich.

Organizator finału

Organizatorem finału i fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland.

Nagrody

 • Nagroda główna dla zwycięzcy finału ogólnopolskiego to czytnik Kindle, a dla nauczyciela, który przygotował zwycięzcę do konkursu, nieodpłatny udział w kolejnej, 30. Konferencji IATEFL Poland w 2021 roku po opłaceniu składki członkowskiej za rok 2021.
 • Laureaci miejsca 2. i 3. otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie oraz upominki.

* W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z Chief Administrative Officer, p. Anną Rogalewicz-Gałucką, office@iatefl.org.pl, tel. 503 017 030.

** Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli oraz rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i jest zobowiązany do zebrania oraz przechowywania oświadczeń rodziców.

Wzór oświadczenia znajduje się na odwrocie „Formularza zgłoszenia uczniów do konkursu krasomówczego”.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, assessment criteria

2 komentarze do “Konkurs krasomówczy “Public Speaking Contest” 2020

Leave a Reply