Registration regulations

IATEFL Poland ON-LINE MEET-UP 2020

29th ELT Professional Development Event

18-19 September 2020

REGULAMIN REJESTRACJI NA WYDARZENIE:

Szkolenia językowe i metodyczne w trakcie 29. Spotkania Nauczycieli Języka Angielskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem) znajduje zastosowanie do wszystkich osób biorących udział w 29. ELT Professional Development Event  Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce (IATEFL Poland), który odbędzie się online w dniach 18-19 września 2020 roku.
 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  1. 29. ELT Professional Development Event – Wydarzenie – organizowane przez  Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce, które odbędzie się online w dniach 18-19 września 2020 roku;
  1. Organizator – Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce z siedzibą w Zgorzelcu  (59-900) Al. Ujazdowska 58E , wpisane do rejestru stowarzyszeń́, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – pod numerem KRS 64716;
  1. Uczestnik (Participant) – osoba biorąca udział w wydarzeniu, będąca członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce lub nie należąca do tej organizacji.
  1. Prezenter (Speaker) – Uczestnik, który wygłasza odczyt podczas wydarzenia;
  1. Strona Internetowa – strona internetowa www.iatefl.org.pl, prowadzona przez Organizatora, zawierająca m.in. informacje dotyczące Wydarzenia.

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenie udziału  wyłącznie w okresie od dnia 24.06.2020 do dnia 16.09.2020 roku przez: wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej – w zakładce „register online”, akceptację niniejszego Regulaminu oraz przesłanie formularza do Organizatora poprzez kliknięcie okienka AKCEPTUJĘ. Instrukcja pomocnicza zgłoszenia udziału w języku polskim i angielskim znajduje się na tej samej stronie internetowej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego nie jest możliwa zmiana zgłoszonego Uczestnika.
 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, akceptacji Regulaminu i przesłaniu go do Organizatora, na Stronie Internetowej powinien pojawić się komunikat: “Zgłoszenie zakończone pomyślnie”. W ciągu 24 godzin Uczestnik powinien także otrzymać potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa przesłane na adres poczty e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że zgłoszenie z powodu błędu sprzętowego lub na łączach internetowych nie zostało dokonane w sposób prawidłowy.

OBOWIĄZEK WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI DOKONANIA ZGŁOSZENIA OBCIĄŻA UCZESTNIKA.

 • Zgłoszenie udziału po rozpoczęciu Wydarzenia, to jest po dniu 18 września 2020 roku, nie jest możliwe.

III. OPŁATY

 1. Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. Wysokość opłaty określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dokonując opłaty za udział w wydarzeniu, Uczestnik może jednocześnie wybrać opcję członkostwa w Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland na następny rok. W takim wypadku Uczestnik powinien zaznaczyć odpowiednie okienko w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Po zgłoszeniu udziału w Wydarzeniu, Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty w terminie zadeklarowanym w formularzu zgłoszeniowym. Po wpływie opłaty na rachunek bankowy Organizatora, rejestracja Uczestnika jest zakończona.
 4. Datą określającą wysokość opłaty rejestracyjnej jest data wpływu opłaty na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku wcześniejszej rejestracji i dokonania przelewu w kolejnym przedziale czasowym określonym przez Organizatora w formularzu zgłoszeniowym, Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty ustalonej dla przedziału czasowego (early lub final), w którym dokonywana jest płatność, a w przypadku omyłkowo dokonanej niższej wpłaty – do niezwłocznej dopłaty różnicy.
 5. Przy dokonywaniu wpłaty, w tytule należy podać następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika/ków. W przypadku większej liczby Uczestników konieczne jest przesłanie do Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail listy nazwisk.
 6.  Organizator wystawia fakturę na podstawie danych określonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ich poprawność.

Informacja, czego i kogo dana faktura dotyczy dopisywana jest automatycznie przez system, nie należy więc dopisywać swojego nazwiska przy nazwie firmy, chyba, że w tej nazwie widnieje nazwisko Uczestnika.

IV. ZGŁOSZENIE PREZENTERÓW

 1. Uczestnicy zainteresowani wygłoszeniem prezentacji podczas wydarzenia powinni:
  1. dokonać zgłoszenia w sposób opisany w pkt. II powyżej,
  1. zgłosić się do Organizatora jako Prezenter wypełniając stosowny formularz zamieszczony na stronie internetowej  w zakładce „register online” i przesyłając go do Organizatora poprzez  kliknięcie okienka AKCEPTUJĘ.
 2. W zgłoszeniu Prezenter jest zobowiązany podać temat prezentacji (maksymalnie 10 słów), streszczenie prezentacji (maksymalnie 60 słów), informacje o sobie (notkę biograficzną). Prezenter powinien zgłosić propozycję prezentacji najpóźniej do dnia 30.06.2020 roku. Zgłoszenia dokonane po tym dniu nie będą rozpatrywane.
 3. W terminie do dnia 05.07.2020 Organizator potwierdzi możliwość przedstawienia przez Prezentera prezentacji na zaproponowany przez niego temat. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia prezentacji na zaproponowany temat bez konieczności podawania uzasadnienia.
 4. Prezenter, który otrzymał od Organizatora potwierdzenie możliwości przedstawienia prezentacji, jest zobowiązany ponownie potwierdzić swój udział w Wydarzeniu i gotowość przedstawienia prezentacji w terminie do dnia 30.07. 2020 roku. Brak ponownego potwierdzenia w zakreślonym wyżej terminie jest równoznaczny z rezygnacją.
 5. Po dokonaniu ponownego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, Organizator poinformuje Prezentera o dokładnej dacie i godzinie przedstawienia prezentacji.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYDARZENIU

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie wydarzenia, czyli do 17.09.2020.
 2. Rezygnacja wymaga przesłania do Organizatora stosownego powiadomienia na adres e-mail conference@iatefl.org.pl oraz office@iatefl.org.pl
 3. W razie przesłania Organizatorowi przez Uczestnika rezygnacji do dnia 10.09.2020 roku, Organizator zwróci Uczestnikowi 80% kwoty należnej z tytułu kosztów wybranych opcji rejestracji. Po tym dniu Organizator nie dokonuje żadnego zwrotu  i zatrzymuje 100% kwoty należnej z tytułu przygotowania dla uczestnika zamówionych opcji.
 4. W przypadku niepoinformowania  Organizatora o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu. Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty  za udział w Wydarzeniu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2020 roku.
  1. Wpłaty można dokonywać w następujący sposób:
  1. przelewem na  rachunek bankowy Organizatora:

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL PL 

 Aleja Ujazdowska 58E, 59-900 Zgorzelec NIP 676 20 81 276

Rachunek:  16 1090 1883 0000 0001 0194 5244
Santander Bank Polska S.A. Oddział ul. Złota 44, 00-120 Warszawa

 • online (link na stronie www.iatefl.org.pl)
  •  W przypadku niejasności, pytań, problemów i zastrzeżeń, należy kontaktować się z Organizatorem: e- mail: office@iatefl.org.pl  lub conference@iatefl.org.pl.
  • Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralną część.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 Opłaty rejestracyjne /Registration  Fees

REJESTRACJA REGISTRATION ONLINEWczesna –Early do/by 20.08.2020Końcowa – Final do/by 17.09.2020
Członkowie IATEFL ONLINE piątek/sobota IATEFL Members Friday/Saturday  80 PLN120 PLN
Nie-członkowie IATEFL ONLINE piątek/sobota Non-IATEFL Members Friday/Saturday  120  PLN160 PLN

If  accepted  during the registration process, the fee includes IATEFL Poland membership fee for the next year.

Zaznaczając odpowiednią opcję podczas rejestracji online, można otrzymać członkostwo w Stowarzyszeniu IATEFL Poland na kolejny rok, w ramach opłaty rejestracyjnej.