aktualnościNewspublic speakingregionsSouth

Public Speaking Contest 2022 – eliminacje Kraków

Public Speaking Contest 2022
Eliminacje wojewódzkie w regionie Kraków

Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL Poland
zaprasza do

udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest 2022. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego  https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2022.

Cele konkursu:

  • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację     
  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
  • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu:

Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim – na temat

Attitude is a little thing that makes a big difference”.

Zasady organizacyjne:

  • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
  • Czas prezentacji: 2- 5 minut
  • Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
  • Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako obcego.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów:

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają nauczyciele-opiekunowie w terminie do 20 maja 2022 r.

Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.

Przewidywany termin eliminacji wojewódzkich w Krakowie – w zależności od ilości zgłoszeń – to piątek i/albo sobota 03/04 czerwca 2022, w godzinach popołudniowych.

Miejsce oraz dokładne godziny przesłuchań w ramach w/w eliminacji zostaną podane po zakończeniu rejestracji.

Z wyrazami szacunku,

Lucyna Wilinkiewicz-Górniak

lucyna.wilinkiewicz@gmail.com

IATEFL POLSKA Przedstawiciel Regionu Kraków

Leave a Reply