public speaking

Public Speaking Contest 2022

Temat konkursu w roku 2022

Attitude is a little thing that makes a big difference

Cele konkursu

 • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację     
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
 • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu

 • Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim na temat „Attitude is a little thing that makes a big difference”.

Ogólne zasady organizacyjne

 • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka, wykorzystanie środków audiowizualnych itp.
 • Czas prezentacji: 2-4 minuty.
 • Planowane jest przeprowadzenie konkursu w formie stacjonarnej, jednak w przypadku poważnego zagrożenia epidemicznego organizatorzy poszczególnych etapów mogą podjąć decyzję o realizacji danego etapu online. 
 • Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników.
 • Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

I.   uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego;

II.  uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego

III. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których język angielski nie jest językiem obcym[1].

Kryteria oceny

Jury będzie oceniać uczniów w odniesieniu do następujących kryteriów: 

 • CONTENT czyli treść prezentacji oraz jej kompozycja (pełna realizacja tematu, adekwatne przykłady, logiczna struktura, tj. wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie);
 • LANGUAGE czyli bogactwo oraz poprawność użytego słownictwa i struktur gramatycznych, właściwy styl wypowiedzi;   
 • PHONOLOGY, czyli poprawna wymowa, właściwy akcent wyrazowy i zdaniowy oraz intonacja;
 • BODY LANGUAGE czyli przekaz pozawerbalny (postawa ciała, gestykulacja i mimika adekwatne do przekazywanych treści, kontakt wzrokowy ze słuchaczami);
 • APPEAL czyli siła przekazu głosowego (płynność i naturalność wypowiedzi, umiejętne operowanie głosem – stosownie do omawianych treści i wyrażanych emocji);
 • GENERAL IMPRESSION czyli wrażenie ogólne (zaangażowanie w wypowiedź, umiejętność zainteresowania słuchaczy prezentowanymi treściami, kontakt z publicznością).

Uszczegółowione kryteria oceny znajdziesz w dokumencie pt. „Assesment Criteria”

Terminy i organizacja poszczególnych etapów konkursu

 • Etap I – eliminacje szkolne

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wyłaniają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii.  

Następnie, w terminie określonym dla eliminacji w wybranym Regionie IATEFL Poland (wszystkie niezbędne informacje będą zamieszczone na stronie internetowej www.iatefl.org.pl), przedstawiciel szkolnej komisji konkursowej przesyła zgłoszenia uczniów do właściwego koordynatora Regionu IATEFL Poland lub innego wskazanego przedstawiciela Stowarzyszenia. Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów: należy wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy danego Regionu, a także wysłać skan wypełnionego i odręcznie podpisanego oświadczenia (pdf) pocztą elektroniczną na adres właściwego koordynatora Regionu IATEFL Poland / innego wskazanego przedstawiciela Stowarzyszenia.

 • Etap II – eliminacje wojewódzkie

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w poszczególnych miastach pomiędzy kwietniem a czerwcem 2022 r. Dokładne terminy i miejsca konkursu oraz inne informacje organizacyjne będą ogłoszone na stronie www.iatefl.org.pl.

Organizatorem eliminacji wojewódzkich jest koordynator Regionu IATEFL Poland lub inny przedstawiciel Stowarzyszenia.

Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się ze specjalistów językowych oraz przedstawicieli twórców kultury, a werdykt jury będzie mieć charakter ostateczny. Komisja wyłoni laureatów miejsca 1., 2. i 3. w każdej z trzech kategorii. W uzasadnionych przypadkach (np. kiedy w danej kategorii występuje tylko 2 uczestników) komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregoś z tytułów laureata.

Do udziału w finale ogólnopolskim konkursu jest kwalifikowany laureat 1. miejsca w każdej kategorii z poszczególnych eliminacji wojewódzkich. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie, a nauczyciele – podziękowania. Nauczyciele, którzy przygotowywali zwycięzców konkursów w poszczególnych województwach (1. miejsce w każdej kategorii), zostaną zaproszeni do udziału w pierwszym dniu 31. Konferencji IATEFL Poland 16 września 2022 r. w Poznaniu.

 • Etap III – finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski odbędzie się 16 września 2022 r. w Poznaniu w trakcie dorocznej konferencji IATEFL Poland. W finale uczniowie występują w tych samych kategoriach, w których przystępowali do eliminacji szkolnych i wojewódzkich.

Organizatorem finału i fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland.

Uczestników będzie oceniać komisja zewnętrzna składająca się ze specjalistów językowych oraz przedstawicieli twórców kultury, a werdykt jury będzie mieć charakter ostateczny. Komisja wyłoni laureatów miejsca 1., 2. i 3. w każdej z trzech kategorii. W uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania któregoś z tytułów laureata.

Nagroda główna dla zwycięzcy finału ogólnopolskiego w każdej z trzech kategorii to czytnik Kindle, a dla nauczyciela, który przygotował zwycięzcę do konkursu – nieodpłatny udział w kolejnej, 32. Konferencji IATEFL Poland w 2023 r. po opłaceniu składki członkowskiej za rok 2023. Laureaci miejsca 2. i 3. otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie, a nauczyciele – podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.


[1] W ramach konkursu IATEFL Poland Public Speaking Contest uznaje się, że dla uczniów, którzy uczęszczają lub uczęszczali do szkoły z językiem wykładowym angielskim i/lub spędzili ponad dwa lata w kraju anglojęzycznym i/lub posługują się językiem angielskim na co dzień w domu, język ten nie jest językiem obcym.

* W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z konkursem prosimy o kontakt z Anną Rogalewicz-Gałucką, office@iatefl.org.pl,, tel. 503 017 030.

** Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli oraz rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody uczniów (i ich rodziców – w przypadku niepełnoletnich uczestników) biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i jest zobowiązany do zebrania oraz przechowywania oryginałów oświadczeń rodziców. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej:

5 komentarzy do “Public Speaking Contest 2022

Leave a Reply