Polityka Prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 51A

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: Armii Krajowej 51A, 59-900, Zgorzelec, Polska
  2. drogą mailową na adres: office@iatefl.org.pl. 
  3. telefonicznie: (048) 503 017 030          

Wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland, w tym realizacji Państwa praw, można kierować na jeden z powyższych adresów.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych nie będą inni administratorzy danych, podmioty ani organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane. Materiały archiwalne będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland zostały określone w naszej Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych: