Statute

STATUT
STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W POLSCE
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH AS
A FOREIGN LANGUAGE IN POLAND “IATEFL – POLAND”)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:  Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce  (angielska nazwa: International Association  of Teachers of English as a Foreign Language in Poland – IATEFL POLAND).
 2. Stowarzyszenie IATEFL POLAND jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie IATEFL POLAND ma prawo używania pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
 4. Terenem działalności Stowarzyszenia IATEFL POLAND jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Zgorzelec.
 5. Stowarzyszenie IATEFL POLAND działa w ramach międzynarodowego stowarzyszenia  International Association of Teachers of English as a Foreign Language .

§ 2

CELE I SPOSOBY REALIZACJI

 • Celem działalności Stowarzyszenia IATEFL POLAND w dalszym ciągu niniejszego Statutu określanego mianem Stowarzyszenie jest:
 • współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka angielskiego w Polsce i zagranicą
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z ośrodkami nauczania języka angielskiego w ramach organizacji międzynarodowej
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli języka angielskiego: językowe i metodyczne.
 • Sposoby realizacji obejmują:
 • organizowanie spotkań warsztatowych przez ośrodki regionalne (Regions) oraz grupy tematyczne (Special Interest Groups SIGs) powoływane przez Zarząd w ramach Stowarzyszenia 
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń językowych i metodycznych
 • organizowanie konferencji we współpracy z ośrodkami nauczania języka angielskiego w Polsce
 • rozwijanie kontaktów między ośrodkami nauczania języka angielskiego w Polsce, wymiana informacji
 • współpracę naukową i dydaktyczną z zagranicznymi ośrodkami nauczania języka angielskiego
 • działalność popularyzatorską
 • działalność wydawniczą.

§ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

     9. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy nauczyciel języka angielskiego czynny zawodowo, bądź znajdujący się w stanie spoczynku, oraz każdy student szkoły wyższej przygotowujący się do zawodu nauczyciela języka angielskiego po uiszczeniu obowiązującej składki członkowskiej. 

10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

 1. tytuł członka honorowego przyznaje, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków, większością 2/3 głosów
 2. członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem praw wyborczych
 3. Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka honorowego z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, jeśli wspiera Stowarzyszenie w propagowaniu i upowszechnianiu wysokich standardów nauczania języków obcych.
 5. tytuł członka wspierającego przyznaje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym;
 6. członek wspierający działa poprzez osoby, które na mocy przepisów prawa oraz umów, czy statutów uprawnione są do jego reprezentacji.

    12. Członkowie mają prawo:

 1. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia
  1. wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia (prawo to przysługuje tylko członkom zwyczajnym)
  1. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
 2. Członkowie mają obowiązek:
  1. aktywnie realizować cele Stowarzyszenia
  1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
  1. regularnie opłacać składki członkowskie.
 3. Ustanie członkostwa następuje przez:
  1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi
  1. skreślenie z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej.
 4. Decyzję o wykluczeniu członka za działalność niezgodną ze statutem i uchwałami władz podejmuje Zarząd.
 5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tej sprawie jest ostateczna.

§ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków – jako najwyższa władza
  1. Zarząd Stowarzyszenia
  1. Komisja Rewizyjna
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. prezes
  1. zastępca prezesa
  1. sekretarz
  1. skarbnik
  1. członkowie, których liczbę określa Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, z wyjątkiem prezesa i zastępcy prezesa Zarządu, są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków co trzy lata w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 3. W roku następującym po wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej (zgodnie z paragrafem 4, punkt 19), Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera zastępcę prezesa. Osoba wybrana na tę funkcję pełni swe obowiązki przez trzy lata, po czym automatycznie przejmuje obowiązki prezesa Stowarzyszenia i pełni je przez kolejne trzy lata. Kadencja tej osoby we władzach Stowarzyszenia trwa więc w sumie sześć lat. Osobnych wyborów na stanowisko prezesa nie przeprowadza się.
 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce osób ustępujących w czasie trwania kadencji, jednakże w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 5. Walne Zgromadzenie
 6. zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w roku. Walne Zgromadzenie może też być zwołane na pisemny wniosek co najmniej 25 członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia wszystkich uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad.
 7. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. Przepis ten odnosi się do Walnego Zgromadzenia zwołanego w terminie pierwszym. Uchwały Walnego Zgromadzenia obradującego w terminie drugim są ważne niezależnie od liczby obecnych.
 8. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz
  1. opracowanie i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia
  1. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i wysokości składki członkowskiej
  1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
  1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i ustalanie szczegółowych zasad uczestnictwa w jego obradach
  1. wykluczanie członków Stowarzyszenia
  1. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu.
 9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa, lub innego upoważnionego  przez niego członka Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 10. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 11. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie co najmniej raz w roku. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego.
 12. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 13. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
 14. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 • Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 • Na fundusze składają się:
  • składki członkowskie
  • wpływy z działalności statutowej
  • dotacje i darowizny.
 • W celu powiększania funduszy na realizację działań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 • Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie jego prezes i skarbnik, lub łącznie dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd.

§ 6

REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA

 • Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch działających łącznie członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępcę prezesa.

§ 7

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności, w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 • W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, ostatnie Walne Zgromadzenie Członków określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Stowarzyszenia IATEFL POLAND, która to uchwała podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Gdańsk, wrzesień 2019 r.