pscpublic speakingSouth

Public Speaking Contest 2024 Eliminacje wojewódzkie w regionie SOUTH

Public Speaking Contest 2024

Eliminacje wojewódzkie w regionie SOUTH

Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Angielskiego w Polsce
IATEFL Poland

zaprasza do

udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Public Speaking Contest 2024. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Cele konkursu: https://iatefl.org.pl/public-speaking-contest-2024/

  • popularyzowanie form wypowiedzi publicznej ze szczególną dbałością o poprawną dykcję, artykulację, intonację i modulację głosu oraz komunikację     
  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych poglądów
  • przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

Przedmiot konkursu:

Wygłoszenie skierowanego do rówieśników własnego tekstu w języku angielskim – na temat

“Are we thinking creatures that feel or feeling creatures that think?”

Zasady organizacyjne:

  • Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: wiersz, piosenka, itp. oraz wykorzystanie środków audiowizualnych.
  • Czas wystąpienia: 2- 4 minuty
  • Organizatorzy etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników.
  • Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako obcego.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  1. uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego;
  2. uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się języka angielskiego jako obcego;
  3. uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których język angielski jest pierwszym lub drugim językiem.

Etap I – eliminacje szkolne:
O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne komisje konkursowe, które wybierają dwa najlepsze przemówienia w danej kategorii wiekowej. Następnie przesyłają skan karty zgłoszenia (zał. nr 1) mailowo na adres przedstawiciela Regionu Kraków IATEFL Poland lucyna.wilinkiewicz@gmail.com lub organizatora konkursu: IATEFL Poland (office@iatefl.org.pl) do 15 maja 2024 r.

Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu oraz rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

Zgłoszenie każdego z uczniów składa się z 2 elementów:

Zgłoszenia uczniów reprezentujących poszczególne szkoły przesyłają

nauczyciele-opiekunowie

w terminie do 15 maja 2024 r.

Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej z 3 kategorii.

Przewidywany termin eliminacji wojewódzkich w Krakowie

– to sobota 25 maja 2024, w godzinach popołudniowych.

Miejsce: Centrum Językowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

Pawilon Finansów, 2 piętro.

Dokładne godziny przesłuchań w ramach w/w eliminacji oraz numer sali zostaną przesłane szkołom, które zgłosiły swoich reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych, a także będą ogłoszone na stronie internetowej www.iatefl.org.pl.

Z wyrazami szacunku,

Lucyna Wilinkiewicz-Górniak

lucyna.wilinkiewicz@gmail.com

IATEFL POLSKA Przedstawiciel Regionu Kraków